แนวทางการยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี

แนวทางการยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัจจุบันการยุติความขัดแย้งสันติวิธีร มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งในการปฎิบัติทางทหารภารกิจในทางจะสำเร็จหรือล้มเหลว การข่าวเป็นปัจจัยที่ผู้บังคับบัญชาต้องนำมาตกลงใจ กำหนดแผนในการปฎิบัติ มิฉะนั้นแล้วและความพ่ายแพ้จะบังเกิดขึ้นในประเทศชาติในการทำสงครามหากไม่มีข่าวกรองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ทันเวลา ความสำคัญนี้เอง นศท. จะต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะขอบเขต ตลอดทั้งกิจกรรมของข่าวกรอง ข่าวกรองเป็นการรวบรวมประเมิณค่า การวิเคราะห์ การสนธิ และการตีความจากข่าวสารทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องการทราบโดยเฉพาะการข่าวมีความสำคัญในการตกลงใจวางแผน วางนโยบายของชาติตลอดจนการวางแผนปฎิบัติทางทหารทั้งปวง

 • การวางแผนอย่างละเอียด
 • การลาดตะเวนโดยละเอียด
 • การควบคุมที่แน่นอน
 • การระวังป้องกันรอบตัว
 • รับภารกิจ,  วิเคราะห์ภารกิจ
 • ออกคำสั่งเตรียม
 • การวางแผนขั้นต้น
 • การประสานงาน
 • การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ
 • ทำแผนให้สมบูรณ์
 • คำสั่งยุทธการ
 • การกำกับดูแล

ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนต้องทำการตรวจภูมิประเทศด้วยการดูจากแผนที่  หรือบนพื้นดิน  หรือการลาดตระเวนทางอากาศก่อนที่จะทำแผนของตนให้สมบูรณ์

หลังจากให้คำสั่งเตือนแล้ว  ทำการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ  กำลังพลในหน่วยลาดตระเวนทำการเตรียมตัวเองและยุทโธปกรณ์  ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนทำแผนที่ของตนให้สมบูรณ์  กำหนดกิจเฉพาะที่สำคัญให้กับส่วนต่าง ๆ  ชุดและกำลังพลก่อน  หลังจากนี้จะวางแผนขั้นต่อไปของการลาดตระเวน

กิจเฉพาะในพื้นที่ที่หมาย  มอบภารกิจที่สำคัญ  ณ  ที่หมาย

กิจเฉพาะอื่น ๆ  กิจเฉพาะต่าง ๆ  จะมอบหมายและวางแผนที่จะช่วยให้หน่วยลาดตระเวนไปถึงที่หมายและเดินทางกลับ

เวลาผ่านออกและเดินกลับเข้าแนว  จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องการในการ  ไปถึงที่หมาย  การปฏิบัติกิจเฉพาะที่สำคัญในพื้นที่หมายให้สำเร็จ  และการกลับเข้ามายังพื้นที่ฝ่ายเดียวกัน

เส้นทางหลักและเส้นทางรอง  ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนเลือกเส้นทางหลักไปยังที่หมายและออกจากที่หมาย  เส้นทางหลักไม่ควรจะเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางขาไป  ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนต้องเลือกเส้นทางสำรองซึ่งอาจจะใช้เข้าหรือออกจากที่หมาย

จุดนัดพบ  จุนัดพบเป็นพื้นที่ซึ่งหน่วยลาดตระเวนสามารถ

 • รวมกำลังและจัดกำลังใหม่  ถ้าต้องการกระจายออกไปในระหว่างการเคลื่อนที่
 • หยุดชั่วคราวเพื่อจัดกำลังใหม่และเตรียมการก่อนปฏิบัติ  ณ  ที่หมาย
 • หยุดชั่วคราวเพื่อเตรียมการผ่านออกจากแนวทหารฝ่ายเดียวกัน
 • หยุดชั่วคราวเพื่อเตรียมการกลับเข้าแนวทหารฝ่ายเดียวกัน
 • หยุดชั่วคราวเพื่อเตรียมการปรับกำลังใหม่ภายหลังการปฏิบัติ  ณ  ที่หมาย
 • ใหญ่พอสำหรับหน่วยลาดตระเวนเข้าไปรวมพล
 • จดจำได้ง่าย
 • มีการกำบังและซ่อนพราง
 • สามารถป้องกันได้ในระยะสั้น ๆ
 • ห่างจากเส้นที่หน่วยทหารใช้เคลื่อนที่กันตามปกติ
 • ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนต้องเลือกจุดนัดพบขั้นต้นในพื้นที่หลังแนวทหารฝ่ายเดียวกัน  และจุดนัดพบ  ณ  ที่หมาย
 • เลือกจุดนัดพบ  ณ  ฝั่งใกล้และฝั่งไกลของพื้นที่อันตราย
 • เลือกจุดนัดพบระหว่างทางเข้าและออกของที่หมาย
 • เลือกจุดนัดพบก่อนกลับเข้าสู่แนวทหารฝ่ายเดียวกัน

ที่วางตัวที่จัดตั้งขึ้นเมื่อหน่วยลาดตระเวนต้องหยุดเป็นห้วงระยะเวลานาน  เมื่อหน่วยลาดตระเวนต้องหยุดเป็นเวลานานในพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันจากหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน  ซึ่งต้องนำเอามาตรการระวังป้องกันทั้งเชิงรุกและเชิงรับมาใช้

ความมุ่งหมายในการตั้งฐานลาดตระเวน
หยุดการเคลื่อนที่ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบซ่อนหน่วยลาดตระเวนในระหว่างการลาดตระเวนบริเวณที่หมาย  ในรายละเอียดที่ใช้เวลานาน รับประทานอาหารทำความสะอาดอาวุธยุทโธปกรณ์  และพักผ่อนหน่วยเพื่อขอรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม วางแผนและการให้คำสั่ง จัดกำลังใหม่หลังจากที่ได้แทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ของข้าศึก  และเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ  เช่น

 • ซุ่มโจมตี
 • ตีโฉบฉวย
 • การลาดตระเวนหาข่าว
 • การลาดตระเวนป้องกัน

ซึ่งควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นที่ปกปิดและปลอดภัย
 • เป็นที่เหมาะเกี่ยวกับการตั้งวิทยุ
 • มีสนามรับของทางอากาศอยู่ใกล้
 • ต้องเป็นที่สามารถหลับนอนได้
 • เป็นที่สามารถปฏิบัติการได้

การระวังป้องกัน

 • การลาดตระเวนหาที่ตั้งฐานลาดตระเวน
 • การนำกำลังเข้าฐานลาดตระเวน
 • การปรับวงรอบของฐานลาดตระเวน
 • การลาดตระเวนรอบฐาน
 • ที่ตั้งยามคอยเหตุ  ที่ฟังการณ์
 • การปฏิบัติภายในฐานลาดตระเวน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: