วินัยทหาร และการเชื่อฟัง

ข้อที่ทหารควรประพฤติและปฏิบัติ

 1. ต้องเป็นผู้รักชาติแท้จริง
 2. รายงานเหตุการณ์  ข้อความหรือเรื่องอันนำมาแห่งความเสื่อมเสียให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
 3. ต้องอดทนไม่บิดพลิ้ว
 4. ไม่เห็นแก่ญาติมิตรและประโยชน์ส่วนตัว
 5. ทำการโดยสุจริตและเต็มกำลัง
 6. มีความยำเกรงต่อผู้ใหญ่
 7. แต่งกายถูกต้อง  ท่าทางองอาจผึ่งผาย
 8. ไม่ข่มเหงผู้อื่น  ต้องช่วยเหลือเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามแต่จะทำได้
 9. มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน
 10. ชื่อตรงต่อประเทศชาติ
 11. จดจำคำสั่งและปฏิบัติตาม  เมื่อสงสัยก็ถาม
 12. ต้องเชื่อฟัง  ไม่กล่าวเท็จ  หมิ่นประมาทหรือขัดขืนต่อผู้บังคับบัญชา
 13. รักษาความสงบของกรมกอง
 14. ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยละเอียดถี่ถ้วน
 15. รักษาความสงบของประเทศชาติ
 16. ต้องรู้จักถนอมและรักษาของใช้ในราชการ
 17. ต้องรักษาความลับของทางราชการทั้งในเวลาปกติ  และเวลาสงคราม
 18. ต้องเป็นผู้ไม่มีความขลาด  เพราะความขลาดเป็นสิ่งที่น่าละอายสำหรับทหาร

ข้อที่ทหารต้องละเว้น

 1. การพนัน
 2. สูบฝิ่น  ดื่มสุรา  สูบกัญชา
 3. การสุรุ่ยสุร่าย
 4. ยักยอก  ฉ้อโกง
 5. ลักขโมย
 6. ปากบอน  พูดพล่าม
 7. ไม่กล่าวเท็จ
 8. ไม่หลบหนีราชการ  หรือทำร้ายตัวเองเพื่อหลบหนีราชการ
 9. ไม่มักได้ของสินบนหรือของกำนันในทางที่ผิด
 10. ไม่เข้าสโมสรหรือสมาคมที่เกี่ยวกับการเมือง
 11. ไม่ใช้อาวุธในทางที่ผิด
 12. ไม่หยาบคาบต่อเพื่อหรือผู้บังคับบัญชา
 13. ไม่กล่าวคำหมิ่นประมาทหรือทำร้ายผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ใหญ่
 14. ทหารหญิงปฏิบัติตามคู่มือกำลังพล  หน้า  328 – 329  ดังนี้

ความประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิง

 1. ในเวลาแต่งกายเครื่องแบบทหาร  ห้ามมิให้แต่งหน้า
 2. ในเวลาแต่งเครื่องแบบทหาร  ห้ามมิให้ทหารหญิงแต่งเครื่องอาภรณ์ต่าง ๆ
 3. ถ้ามีครรภ์เกินกว่า  3  เดือน  ห้ามแต่งเครื่องแบบทหาร
 4. ในเวลาแต่งเครื่องแบบทหาร  แต่มิใช่ปฏิบัติราชการ  หรือไปราชการห้ามมิให้เดินเคียงบุคคลต่างเพศ  เว้นแต่  สามี  บิดา  ปู่  ตา  ผู้สืบสันดานพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเท่านั้น
 5. มีวัฒนธรรมและรักษาเกียรติ
 6. การคบหาบุคคลต่างเพศต้องอยู่ในขอบเขตแห่งระเบียบ  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดี
 7. ห้ามเข้าไปในสถานที่อันไม่สมควรทุกชนิด  เช่นสถานการพนัน
 8. รักษาความลับของทางราชการ
 9. ไม่สมควรสมรสกับบุคคลต่างด้าว  เมื่อเสียสัญชาติอาจต้องออกจากราชการ

ความสำคัญของวินัยทหาร

 1. ทำให้ควบคุมเป็นปึกแผ่นมั่นคง
 2. ทำให้ทหารปกครองบังคับบัญชากันได้
 3. ทำให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งใจเดียวกัน
 4. ทำให้มีความเข้มแข็ง  มีอำนาจเป็นที่เกรงขามของศัตรู
 5. ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดี
 6. ทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือและรักใคร่ของประชาชนพลเมือง

ผลร้ายของการขาดวินัย

 1. ทหารไม่ยำเกรงผู้ใด
 2. อาจกลายเป็นกองโจร  เนื่องจากบังคับบัญชากันไม่ได้
 3. ขาดความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนพลเมือง
 4. ไม่สามารถที่จะปกป้องประเทศได้  และอาจถึงความพินาศลง
 5. สิ้นเปลืองเงินทองของชาติ
 6. ทำให้เสียชื่อเสียงของหมู่คณะ  กรม  กอง  ตลอดจนผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เป็นประมุขของชาติและประเทศชาติ

เรื่องทั่ว ๆ ไปที่ส่อให้เห็นว่าวินัยภายในหน่วยเลวนั้น มีดังนี้

 1. จำนวนทหารที่ขาดหนีมาก
 2. มีจำนวนผู้ถูกลงโทษมาก
 3. มีจำนวนผู้ต้องการขอย้ายจากหน่วยมาก
 4. มีจำนวนทหารออกไปถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจจับมาก
 5. จำนวนทหารเป็นกามโรคเพิ่มขึ้น
 6. ขาดความเอาใจใส่การทำความสะอาดส่วนตัว
 7. แต่งกายไม่เรียบร้อยและไม่เคร่งครัดในเรื่องการแสดงความเคารพ
 8. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง,  คำชี้แจงต่าง ๆ  โดยเคร่งครัด

วิธีป้องกันทหารขาดวินัย

 1. ใช้หลักการความเป็นผู้นำที่เหมาะสมทุกระดับหน่วย
 2. ชี้แจงให้ทราบโดยตลอดในเรื่องข้อผูกพันในหน้าที่และสิทธิ
 3. ให้ทราบแน่ในว่าตนมีโอกาสที่จะต้องร้องทุกข์ได้  และเมื่อร้องทุกข์แล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการให้
 4. จัดพิมพ์แจกจ่าย  ให้ขาดความยุติธรรมและประกอบด้วยเหตุผล
 5. ปรับวินัยโดยอบรมให้เข้ากับท้องถิ่น
 6. ว่ากล่าวตัดเตือนเป็นการส่วนตัวในกรณีที่ทำผิดเพียงเล็กน้อย
 7. จัดให้มีพิธีการและรายการในอันที่จะเพิ่มพูนความสง่าผ่าเผยในทางทหาร
 8. ผู้บังคับบัญชาต้องให้หารแนะนำเป็นที่ปรึกษา  และวิจารณ์อย่างฉลาดเพื่อให้หมดความยุ่งยากลำบาก
 9. ตัวผู้บังคับบัญชาต้องอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 10. เมื่อทหารกระทำผิดขึ้นต้องพยายามศึกษา  และวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
 11. ถ้าหน่วยใดมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอยู่ในอัตราก็ใช้ให้ถูกกับหน้าที่

วิธีปลูกวินัยทหาร

 1. ให้มีความเคารพและพึงใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 2. ให้เป็นคนที่รักษาระเบียบในการอยู่กิน  การใช้จ่าย  การนุ่งห่ม    รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น  เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ปกครอง  เคารพต่อธรรมเนียมจารีตประเพณี  เคารพต่อบทกฎหมายของชาติ
 3. มีความรักชาติและเห็นความเสียสละเพื่อชาติเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของตน
 4. ให้ถือว่าการปฏิบัติซึ่งตรงต่อหน้าที่เป็นสิ่งพอใจและรักใคร่  ขยันหมั่นเพียรไตร่ตรอง  เสมออันทำให้มีเกียรติ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: