ลักษณะการรบโดยทั่วไป

ลักษณะการรบโดยทั่วไป

ตามปกติแล้วแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะ  คือ  การรบด้วยวิธีรุก  การรบด้วยวิธีรับ  และการร่นถอย

การรบด้วยวิธีรุก

ความมุ่งหมายของการรบด้วยวิธีรุก

 • เพื่อทำลายกำลังรบของข้าศึก
 • เพื่อแย่งยึดภูมิประเทศ  หรือดินแดนที่ข้าศึกยึดครอง
 • เพื่อหยั่งทราบการวางกำลังของข้าศึก
 • เพื่อขัดขวางมิให้ข้าศึกมีแหล่งทรัพยากรที่ต้องการ
 • เพื่อดึงดูดความสนใจของข้าศึกจากพื้นที่อื่น ๆ

ขั้นตอนของการรบด้วยวิธีรุก

ในการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกนั้น  แบ่งขั้นตอนการปฏิบัติโดยทั่วไปออกเป็น  2  ขั้นตอน

 1. ขั้นการเคลื่อนที่เข้าปะทะ  เป็นขั้นการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกภายในยุทธบริเวณที่ยังห่างไกลกับข้าศึกมาก  เป็นการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางยุทธวิธีจากตำบลหนึ่งที่อยู่ห่างไกลกับข้าศึกไปยังอีกตำบลหนึ่งที่อยู่ใกล้กับข้าศึกเข้าไป  ซึ่งระยะทางที่ทำการเคลื่อนย้ายนี้อาจจะมีอันตรายจากการกระทำของข้าศึกหรือไม่ก็ได้  เพราะฉะนั้นหน่วยที่ทำการเคลื่อนย้ายในขั้นนี้จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการระวังป้องกันในขณะเคลื่อนที่ด้วย
 2. ขั้นการเข้าตี เป็นขั้นการเริ่มปฏิบัติการรบปะทะในการดำเนินการเข้าตีเพื่อยึดที่หมายที่ข้าศึกยึดครองอยู่  การปฏิบัติการในขั้นนี้หน่วยที่เข้าที่จำเป็นต้องพยายามใช้อำนาจกำลังรบทั้งมวลที่มีอยู่กระทำต่อข้าศึกอย่างรุนแรงที่สุดเพื่อให้สำเร็จภารกิจของตน

การรบด้วยวิธีรับ

การปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับนั้น  มีความมุ่งหมายเพื่อเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่จะกล่าวต่อไปนี้  คือ

 • รอโอกาสที่จะกลับมาเป็นฝ่ายรุก
 • ออมกำลังในพื้นที่แห่งหนึ่งเพื่อใช้กำลังการรบแตกหักในพื้นที่อีกแห่งหนึ่ง
 • ทำลายหรือล่อให้ข้าศึกเข้ามาในพื้นที่ที่เราต้องการ
 • ลดขีดความสามารถในการรบด้วยวิธีรุกของข้าศึก
 • ขัดขวางข้าศึกที่จะเข้ามาสู่พื้นที่สำคัญ

แบบของการตั้งรับ

การตั้งรับมี  2  แบบ  คือการตั้งรับเป็นพื้นที่และการตั้งรับเคลื่อนที่

 1. การตั้งเป็นพื้นที่  คือการปฏิบัติการเพื่อรักษาภูมิประเทศที่กำหนดการตั้งรับแบบนี้จะต้องมีกำลังประจำอยู่ในที่ในแนวหน้าอย่างเข้มแข็ง  และมีภารกิจหลักคือ  หยุดขาศึกไว้  ณ  ที่หน้าพื้นที่การรบ  โดยฝ่ายตังรับจะต้องพยายามใช้กำลับส่วนใหญ่เข้าประจำที่มั่น  ซึ่งดัดแปลงให้แข็งแรงแล้วไว้ในพื้นการรบส่วนหน้า  ถ้าข้าศึกเจาะพื้นที่การรบเข้ามาได้  จะต้องพยายามทำลายหรือขับไล่ข้าศึกออกไปด้วยการตีโต้ตอบ  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อกลับเข้าควบคุมพื้นที่การรบส่วนหน้าใหม่
 2. การตั้งรับเคลื่อนที่  ตามปกติหน่วยทหารกองพล  หรือหน่วยที่ใหญ่กว่ากองพลจึงจะสามารถดำเนินการตั้งรับแบบนี้ได้  การตั้งรับเคลื่อนที่  คือการตั้งรับที่ใช้อำนาจกำลังรบในพื้นที่ตั้งรับส่วนหน้าให้น้อยที่สุดเพื่อให้มีหน้าที่แจ้งเตือนการเข้าตีของข้าศึกที่ใกล้เข้ามา  หน่วงเหนี่ยวและทำให้ข้าศึกเสียระเบียบ  และเพื่อบีบบังคับหน่วยเข้าตีให้เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เกื้อกูลต่อการใช้กองหนุน  เข้าทำการโต้ตอบ  ในขณะเดียวกันฝ่ายตั้งรับจะต้องเก็บอำนาจกำลังรบส่วนใหญ่ไว้ในลักษณะของกองหนุนเคลื่อนที่เร็ว  ซึ่งจะให้เข้าประจำที่มั่นไว้สำหรับทำการรบด้วยวิธีรุกโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำลายกำลังของฝ่ายข้าศึกที่เข้าตีให้พินาศย่อยยับ

การร่นถอย

ความมุ่งหมายของการร่นถอย

 • เพื่อรบกวน  ทำให้อ่อนกำลัง  ต้านทาน  หน่วงเหนี่ยว  และยังความสูญเสียให้แก่ฝ่ายข้าศึก
 • เพื่อดึงข้าศึกเข้าไปในสถานการณ์ไม่อำนวยประโยชน์กับฝ่ายเข้าตี
 • เพื่อนำกำลังทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในพื้นที่แห่งอื่น
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการรบที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
 • เพื่อประวิงเวลาไว้โดยไม่ทำการรบติดพันอย่างเด็ดขาด
 • เพื่อผละออกจาการรบ
 • เพื่อนำกำลังไปเข้าประจำที่มั่นแห่งอื่นตามความต้องการ  เพื่อให้สัมพันธ์กับกำลังฝ่ายเดียวกัน

ประเภทของการร่นถอย

การร่นถอยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น  3  ประเภท  คือ

 1. การถอนตัว  คือการปฏิบัติการของหน่วยทหารที่วางกำลังประจำอยู่ในพื้นที่การรบทำการผละออกจากข้าศึก
 2. การรบหน่วงเวลา  คือการปฏิบัติการของหน่วยทหารที่อยู่ภายใต้การกดดันของข้าศึกยอมเสียที่เพื่อแลกกับเวลา  แต่ในขณะเดียวกันก็จะพยายามทำทุกวิถีทางในอันที่จะทำความสูญเสียให้กับข้าศึกอย่างมากที่สุด  โดยไม่ยอมทำการรบประชิดติดพันกับข้าศึกอย่างเด็ดขาด
 3. การถอย  คือการปฏิบัติการทีหน่วยทหารเคลื่อนที่ห่างออกมาจากข้าศึกอย่างมีระเบียบ  โดยไม่มีข้าศึกกดดัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: