คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร

คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร
ปัจจุบันงานข่าวกรองทหาร มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งในการปฎิบัติทางทหารภารกิจในทางจะสำเร็จหรือล้มเหลว การข่าวเป็นปัจจัยที่ผู้บังคับบัญชาต้องนำมาตกลงใจ กำหนดแผนในการปฎิบัติ มิฉะนั้นแล้วและความพ่ายแพ้จะบังเกิดขึ้นในประเทศชาติในการทำสงครามหากไม่มีข่าวกรองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ทันเวลา ความสำคัญนี้เอง นศท. จะต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะขอบเขต ตลอดทั้งกิจกรรมของข่าวกรอง ข่าวกรองข่าวกรองเป็น การรวบรวมประเมิณค่า การวิเคราะห์ การสนธิ และการตีความจากข่าวสารทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องการทราบโดยเฉพาะการข่าวมีความสำคัญในการตกลงใจวางแผน วางนโยบายของชาติตลอดจนการวางแผนปฎิบัติทางทหารทั้งปวง

ข้อที่ทหารควรประพฤติและปฏิบัติ

 • ต้องเป็นผู้รักชาติแท้จริง
 • รายงานเหตุการณ์  ข้อความหรือเรื่องอันนำมาแห่งความเสื่อมเสียให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
 • ต้องอดทนไม่บิดพลิ้ว
 • ไม่เห็นแก่ญาติมิตรและประโยชน์ส่วนตัว
 • ทำการโดยสุจริตและเต็มกำลัง
 • มีความยำเกรงต่อผู้ใหญ่
 • แต่งกายถูกต้อง  ท่าทางองอาจผึ่งผาย
 • ไม่ข่มเหงผู้อื่น  ต้องช่วยเหลือเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามแต่จะทำได้
 • มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน
 • ชื่อตรงต่อประเทศชาติ
 • จดจำคำสั่งและปฏิบัติตาม  เมื่อสงสัยก็ถาม
 • ต้องเชื่อฟัง  ไม่กล่าวเท็จ  หมิ่นประมาทหรือขัดขืนต่อผู้บังคับบัญชา
 • รักษาความสงบของกรมกอง
 • ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยละเอียดถี่ถ้วน
 • รักษาความสงบของประเทศชาติ
 • ต้องรู้จักถนอมและรักษาของใช้ในราชการ
 • ต้องรักษาความลับของทางราชการทั้งในเวลาปกติ  และเวลาสงคราม
 • ต้องเป็นผู้ไม่มีความขลาด  เพราะความขลาดเป็นสิ่งที่น่าละอายสำหรับทหาร

ข้อที่ทหารต้องละเว้น

 • การพนัน
 • สูบฝิ่น  ดื่มสุรา  สูบกัญชา
 • การสุรุ่ยสุร่าย
 • ยักยอก  ฉ้อโกง
 • ลักขโมย
 • ปากบอน  พูดพล่าม
 • ไม่กล่าวเท็จ
 • ไม่หลบหนีราชการ  หรือทำร้ายตัวเองเพื่อหลบหนีราชการ
 • ไม่มักได้ของสินบนหรือของกำนันในทางที่ผิด
 • ไม่เข้าสโมสรหรือสมาคมที่เกี่ยวกับการเมือง
 • ไม่ใช้อาวุธในทางที่ผิด
 • ไม่หยาบคาบต่อเพื่อหรือผู้บังคับบัญชา
 • ไม่กล่าวคำหมิ่นประมาทหรือทำร้ายผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ใหญ่
 • ทหารหญิงปฏิบัติตามคู่มือกำลังพล  หน้า  328 – 329  ดังนี้

ความประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิง

 • ในเวลาแต่งกายเครื่องแบบทหาร  ห้ามมิให้แต่งหน้า
 • ในเวลาแต่งเครื่องแบบทหาร  ห้ามมิให้ทหารหญิงแต่งเครื่องอาภรณ์ต่าง ๆ
 • ถ้ามีครรภ์เกินกว่า  3  เดือน  ห้ามแต่งเครื่องแบบทหาร
 • ในเวลาแต่งเครื่องแบบทหาร  แต่มิใช่ปฏิบัติราชการ  หรือไปราชการห้ามมิให้เดินเคียงบุคคลต่างเพศ  เว้นแต่  สามี  บิดา  ปู่  ตา  ผู้สืบสันดานพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเท่านั้น
 • มีวัฒนธรรมและรักษาเกียรติ
 • การคบหาบุคคลต่างเพศต้องอยู่ในขอบเขตแห่งระเบียบ  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดี
 • ห้ามเข้าไปในสถานที่อันไม่สมควรทุกชนิด  เช่นสถานการพนัน
 • รักษาความลับของทางราชการ
 • ไม่สมควรสมรสกับบุคคลต่างด้าว  เมื่อเสียสัญชาติอาจต้องออกจากราชการ

ความสำคัญของวินัยทหาร

 • ทำให้ควบคุมเป็นปึกแผ่นมั่นคง
 • ทำให้ทหารปกครองบังคับบัญชากันได้
 • ทำให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งใจเดียวกัน
 • ทำให้มีความเข้มแข็ง  มีอำนาจเป็นที่เกรงขามของศัตรู
 • ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดี
 • ทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือและรักใคร่ของประชาชนพลเมือง

ผลร้ายของการขาดวินัย

 • ทหารไม่ยำเกรงผู้ใด
 • อาจกลายเป็นกองโจร  เนื่องจากบังคับบัญชากันไม่ได้
 • ขาดความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนพลเมือง
 • ไม่สามารถที่จะปกป้องประเทศได้  และอาจถึงความพินาศลง
 • สิ้นเปลืองเงินทองของชาติ
 • ทำให้เสียชื่อเสียงของหมู่คณะ  กรม  กอง  ตลอดจนผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เป็นประมุขของชาติและประเทศชาติ

เรื่องทั่ว ๆ ไปที่ส่อให้เห็นว่าวินัยภายในหน่วยเลวนั้น มีดังนี้

 • จำนวนทหารที่ขาดหนีมาก
 • มีจำนวนผู้ถูกลงโทษมาก
 • มีจำนวนผู้ต้องการขอย้ายจากหน่วยมาก
 • มีจำนวนทหารออกไปถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจจับมาก
 • จำนวนทหารเป็นกามโรคเพิ่มขึ้น
 • ขาดความเอาใจใส่การทำความสะอาดส่วนตัว
 • แต่งกายไม่เรียบร้อยและไม่เคร่งครัดในเรื่องการแสดงความเคารพ
 • ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง,  คำชี้แจงต่าง ๆ  โดยเคร่งครัด

วิธีป้องกันทหารขาดวินัย

 • ใช้หลักการความเป็นผู้นำที่เหมาะสมทุกระดับหน่วย
 • ชี้แจงให้ทราบโดยตลอดในเรื่องข้อผูกพันในหน้าที่และสิทธิ
 • ให้ทราบแน่ในว่าตนมีโอกาสที่จะต้องร้องทุกข์ได้  และเมื่อร้องทุกข์แล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการให้
 • จัดพิมพ์แจกจ่าย  ให้ขาดความยุติธรรมและประกอบด้วยเหตุผล
 • ปรับวินัยโดยอบรมให้เข้ากับท้องถิ่น
 • ว่ากล่าวตัดเตือนเป็นการส่วนตัวในกรณีที่ทำผิดเพียงเล็กน้อย
 • จัดให้มีพิธีการและรายการในอันที่จะเพิ่มพูนความสง่าผ่าเผยในทางทหาร
 • ผู้บังคับบัญชาต้องให้หารแนะนำเป็นที่ปรึกษา  และวิจารณ์อย่างฉลาดเพื่อให้หมดความยุ่งยากลำบาก
 • ตัวผู้บังคับบัญชาต้องอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 • เมื่อทหารกระทำผิดขึ้นต้องพยายามศึกษา  และวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
 • ถ้าหน่วยใดมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอยู่ในอัตราก็ใช้ให้ถูกกับหน้าที่

วิธีปลูกวินัยทหาร

 • ให้มีความเคารพและพึงใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ให้เป็นคนที่รักษาระเบียบในการอยู่กิน  การใช้จ่าย  การนุ่งห่มรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น  เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ปกครอง  เคารพต่อธรรมเนียมจารีตประเพณี  เคารพต่อบทกฎหมายของชาติ
 • มีความรักชาติและเห็นความเสียสละเพื่อชาติเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของตน
 • ให้ถือว่าการปฏิบัติซึ่งตรงต่อหน้าที่เป็นสิ่งพอใจและรักใคร่  ขยันหมั่นเพียรไตร่ตรอง  เสมออันทำให้มีเกียรติ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: