การสงครามพิเศษ

การลาดตระเวน

การลาดตระเวน  คือ  หน่วยแยกที่จัดส่งออกไปจากหน่วยใหญ่เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการหาข่าวหรือเพื่อปฏิบัติการรบ  การปฏิบัติการนี้เรียกว่า  การลาดตระเวน

ประเภทของการลาดตระเวน

แผนการปฏิบัติ  ณ  ที่หมายจะเป็นเครื่องบ่งชี้ประเภทของการลาดตระเวน  การลาดตระเวน  มี  2  ประเภท  คือ

 1. การลาดตระเวนหาข่าว  (เป็นพื้นที่หรือเป็นเขต)
 2. การลาดตระเวนรบ  (ซุ่มโจมตี  ตีโฉบฉวย  หรือระวังป้องกัน)

ไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนประเภทใด  มีหลักที่สำคัญ  4  ประการ  ที่จะทำการลาดตระเวนประสบความสำเร็จดังนี้

 1. การวางแผนอย่างละเอียด
 2. การลาดตะเวนโดยละเอียด
 3. การควบคุมที่แน่นอน
 4. การระวังป้องกันรอบตัว

การเตรียมการลาดตระเวน

ในการให้คำสั่งในการลาดตระเวน  ผู้บังคับหน่วยเริ่มระเบียบการนำหน่วยของตน  โดยมีการดัดแปลงเพิ่มเติม  จากระเบียบการนำหน่วย  8  ขั้น  ไว้ดังนี้

 1. รับภารกิจ,  วิเคราะห์ภารกิจ
 2. ออกคำสั่งเตรียม
 3. การวางแผนขั้นต้น
 4. การประสานงาน
 5. การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ
 6. ทำแผนให้สมบูรณ์
 7. คำสั่งยุทธการ
 8. การกำกับดูแล

การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ

ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนต้องทำการตรวจภูมิประเทศด้วยการดูจากแผนที่  หรือบนพื้นดิน  หรือการลาดตระเวนทางอากาศก่อนที่จะทำแผนของตนให้สมบูรณ์

การทำแผนที่ให้สมบูรณ์

หลังจากให้คำสั่งเตือนแล้ว  ทำการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ  กำลังพลในหน่วยลาดตระเวนทำการเตรียมตัวเองและยุทโธปกรณ์  ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนทำแผนที่ของตนให้สมบูรณ์  กำหนดกิจเฉพาะที่สำคัญให้กับส่วนต่าง ๆ  ชุดและกำลังพลก่อน  หลังจากนี้จะวางแผนขั้นต่อไปของการลาดตระเวน

 • กิจเฉพาะในพื้นที่ที่หมาย  มอบภารกิจที่สำคัญ  ณ  ที่หมาย
 • กิจเฉพาะอื่น ๆ  กิจเฉพาะต่าง ๆ  จะมอบหมายและวางแผนที่จะช่วยให้หน่วยลาดตระเวนไปถึงที่หมายและเดินทางกลับ
 • เวลาผ่านออกและเดินกลับเข้าแนว  จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องการในการ  ไปถึงที่หมาย  การปฏิบัติกิจเฉพาะที่สำคัญในพื้นที่หมายให้สำเร็จ  และการกลับเข้ามายังพื้นที่ฝ่ายเดียวกัน
 • เส้นทางหลักและเส้นทางรอง  ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนเลือกเส้นทางหลักไปยังที่หมายและออกจากที่หมาย  เส้นทางหลักไม่ควรจะเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางขาไป  ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนต้องเลือกเส้นทางสำรองซึ่งอาจจะใช้เข้าหรือออกจากที่หมาย
 • จุดนัดพบ  จุนัดพบเป็นพื้นที่ซึ่งหน่วยลาดตระเวนสามารถ
 • รวมกำลังและจัดกำลังใหม่  ถ้าต้องการกระจายออกไปในระหว่างการเคลื่อนที่
 • หยุดชั่วคราวเพื่อจัดกำลังใหม่และเตรียมการก่อนปฏิบัติ  ณ  ที่หมาย
 • หยุดชั่วคราวเพื่อเตรียมการผ่านออกจากแนวทหารฝ่ายเดียวกัน
 • หยุดชั่วคราวเพื่อเตรียมการกลับเข้าแนวทหารฝ่ายเดียวกัน
 • หยุดชั่วคราวเพื่อเตรียมการปรับกำลังใหม่ภายหลังการปฏิบัติ  ณ  ที่หมาย

ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนควรจะมองหาสถานที่ซึ่งใหญ่พอสำหรับหน่วยลาดตระเวนเข้าไปรวมพล
จดจำได้ง่ายมีการกำบังและซ่อนพรางสามารถป้องกันได้ในระยะสั้น ๆ ห่างจากเส้นที่หน่วยทหารใช้เคลื่อนที่กันตามปกติ

ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนต้อง

 • เลือกจุดนัดพบขั้นต้นในพื้นที่หลังแนวทหารฝ่ายเดียวกัน  และจุดนัดพบ  ณ  ที่หมาย
 • เลือกจุดนัดพบ  ณ  ฝั่งใกล้และฝั่งไกลของพื้นที่อันตราย
 • เลือกจุดนัดพบระหว่างทางเข้าและออกของที่หมาย
 • เลือกจุดนัดพบก่อนกลับเข้าสู่แนวทหารฝ่ายเดียวกัน

ฐานลาดตระเวน

ฐานลาดตระเวน  คือ  ที่วางตัวที่จัดตั้งขึ้นเมื่อหน่วยลาดตระเวนต้องหยุดเป็นห้วงระยะเวลานาน  เมื่อหน่วยลาดตระเวนต้องหยุดเป็นเวลานานในพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันจากหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน  ซึ่งต้องนำเอามาตรการระวังป้องกันทั้งเชิงรุกและเชิงรับมาใช้

ความมุ่งหมายในการตั้งฐานลาดตระเวน

 • หยุดการเคลื่อนที่ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบ
 • ซ่อนหน่วยลาดตระเวนในระหว่างการลาดตระเวนบริเวณที่หมาย  ในรายละเอียดที่ใช้เวลานาน
 • รับประทายอาหารทำความสะอาดอาวุธยุทโธปกรณ์  และพักผ่อนหน่วยเพื่อขอรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม
 • วางแผนและการให้คำสั่ง
 • จัดกำลังใหม่หลังจากที่ได้แทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ของข้าศึก  และเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับปฏิบัติภารกิจอื่นq เช่น
  – ซุ่มโจมตี
  – ตีโฉบฉวย

การลาดตระเวนหาข่าว

การลาดตระเวนป้องกัน

หลักในการเลือกที่ตั้งฐานลาดตระเวน

 • ควรอยู่ใกล้น้ำ
 • เป็นที่ปกปิดและปลอดภัย
 • เป็นที่เหมาะเกี่ยวกับการตั้งวิทยุ
 • มีสนามรับของทางอากาศอยู่ใกล้
 • ต้องเป็นที่สามารถหลับนอนได้
 • เป็นที่สามารถปฏิบัติการได้

ลำดับขั้นในการจัดตั้งฐานลาดตระเวน  แบ่งออกเป็น  7  ขั้นดังนี้

 1. การระวังป้องกัน
 2. การลาดตระเวนหาที่ตั้งฐานลาดตระเวน
 3. การนำกำลังเข้าฐานลาดตระเวน
 4. การปรับวงรอบของฐานลาดตระเวน
 5. การลาดตระเวนรอบฐาน
 6. ที่ตั้งยามคอยเหตุ  ที่ฟังการณ์
 7. การปฏิบัติภายในฐานลาดตระเวน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: