การฝึกวิชาทหาร

กล่าวนำ

 1. ความจำเป็นในการศึกษา ระบบกำลังสำรองเพื่อให้ นศท.ทราบในสิทธิและเข้าใจหน้าที่ของกำลังพลสำรองที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติทั้งในด้านยุทธศาสตร์และยุทธวิธีอย่างไร
 2. ความมุ่งหมาย เพื่อให้ นศท.เข้าใจในระบบกำลังสำรอง ได้เห็นความสำคัญ นโยบายของกองทัพ และพร้อมสนองตอบได้ถูกต้อง

การฝึกวิชาทหาร

สิทธิการเข้ารับสิทธิของ นศท.ชั้นปีที่ 3 ควรจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อปฎิบัติการขอรับสิทธิและข้อปฎิบัติการขอ
รับสิทธิของตนดังต่อไปนี้

การขอยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ นศท.ที่อยู่ในระหว่างรับการฝึกวิชาทหารจะมีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการตววจเลือกเข้ากองประจำการ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการโดยผู้มีสิทธิ์จะต้องปฎิบัติดังต่อไปนี้.-

 1. เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) ใน พ.ศ. ใดให้นำสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) หรือใบสำคัญ ส.ด 10 ถ้ามีมอบให้ ผกท. สถานศึกษาวิชาทหารของตนภายในปีนั้นตาม วัน เวลา ที่ทางสถานศึกษากำหนดให้ส่งเพื่อทำการขอยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการไปตรวจเลือก
 2. เมื่อย้ายสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหมในกาศึกษาใด ผู้ที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงอายุ 25 ต้องดำเนินการขอยกเว้นฯ ตามที่กล่าวในข้อ 1.1 ในสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ด้วยทุกครั้ง
 3. นำหลักฐานไปด้วย
  – ใบรับรองการศึกษา 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (สถานศึกษาเป็นผู้ออกให้)
  – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  – ใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด. 9 หรือ ส.ด.10 ถ้ามี
  – สำเนาใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ หรือสำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ อย่างใดอย่างหนึ่ง เฉพาะผู้ที่มีบิดาถือสัญชาติอื่น มิใช่สัญชาติไทย
  – รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบ นศท. หน้าตรงไม่สวมหมวกถ่ายครึ่งตัว ชนาด 3 * 4 ซม. จำนวน 3 รูป
 4. การขอแต่งตั้งยศทหาร นศท.ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และได้ทำการขอสิทธิขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วหน่วยที่ทำการขึ้นทะเบียนกองประจำการนำปลดเป็นทหารกองหนุนให้กับ นศท.ผู้ใดแล้ว จะดำเนินการขอแต่งตั้งยศให้กับ นศท. ผู้ตามหลักฐานการศึกษาที่มอบให้ดังนี้
  – นศท. ที่สำเร็จจากการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และสำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย หรือการศึกษาทางด้านวิชาชีพซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงการศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าเมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารมาแล้ว ให้ขอแต่งตั้งยศเป็นสิบเอกได้
  -นศท.ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3และสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาและอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารมาแล้ว ให้ขอแต่งตั้งยศเป็นจ่าสิบตรีได้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: