การข่าวเบื้องต้น

ปัจจุบันงานข่าวกรองทหาร มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งในการปฎิบัติทางทหารภารกิจในทางจะสำเร็จหรือล้มเหลว การข่าวเป็นปัจจัยที่ผู้บังคับบัญชาต้องนำมาตกลงใจ กำหนดแผนในการปฎิบัติ มิฉะนั้นแล้วและความพ่ายแพ้จะบังเกิดขึ้นในประเทศชาติในการทำสงครามหากไม่มีข่าวกรองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ทันเวลา ความสำคัญนี้เอง นศท. จะต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะขอบเขต ตลอดทั้งกิจกรรมของข่าวกรอง

ข่าวกรองเป็นการรวบรวมประเมิณค่า การวิเคราะห์ การสนธิ และการตีความจากข่าวสารทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องการทราบโดยเฉพาะการข่าวมีความสำคัญในการตกลงใจวางแผน วางนโยบายของชาติตลอดจนการวางแผนปฎิบัติทางทหารทั้งปวง

วงรอบข่าวกรอง

คืองานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและการใช้ข่าวกรอง โดย ทั่ว ๆ ไป แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งมุ่งไปสู่ภารกิจของผู้บังคับบัญชา โดยมีการวางแผนและการกำกับดูแลเป็นงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนงานในวงรอบข่าวกรองได้แก่

  1. การวางแผนรวบรวมข่าวสาร
  2. การรวบรวมข่าวสาร
  3. การดำเนินกรรมวิธี
  4. การกระจายและการใช้ข่าวกรอง

การแบ่งพื้นที่ในการปฎิบัติการข่าวกรอง

เพื่อให้ ได้ทำการเฝ้าตรวจพื้นที่ปฎิบัติการทั้งอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่อิทธิพลและพื้นที่ให้ความสนใจ

พื้นที่อิทธิพล

พื้นที่อิทธิพล คือพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตปฎิบัติที่ได้รับมอบ กำหนดขึ้นเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อการปฎิบัติในการยุทธ์ของฝ่ายเราในขณะนั้น ผู้บังคับหน่วยแต่ละคนจะกำหนดวิธีหาข่าวที่ต้องการภายในพื้นที่อิทธิพลนั้น

พื้นที่สนใจ

พื้นที่สนใจ คือพื้นที่ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อการปฎิบัติการ โดยทั่วไป การปฎิบัติข่าวกรองนั้นจะไม่ปฎิบัติอยู่เพียงภายในพื้นที่อิทธิพลเท่านั้นแต่จะต้องปฎิบัติการขยายออกไปในพื้นที่สนใจด้วย เพื่อให้ได้ข่าวสารและข่าวกรองตามต้องการหรือเป้าหมายที่มีผลกระทบกระเทือนในพื้นที่ๆ ควรสนใจ

การรวบรวมข่าวสาร

การรวบรวมข่าวสาร เป็นการปฏิบัติที่กระทำต่อเนื่องหลังจากที่ได้ทำการวางแผนรวบรวมข่าวสารในขั้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มต้นจาการกำหนดหัวข้อข่าวสารสำคัญวิเคราะห์หัวข้อข่าวสารสำคัญออกมาแล้วกำหนดสิ่งบอกเหตุและกำหนดข่าวสารที่เจาะจงซึ่งจะต้องหาโดยแปลงให้เป็นคำสั่งคำขอแล้วมอบคำสั่งคำขอนั้นๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารที่เหมาะสม ไปหาข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ ที่น่าจะมีข่าวนั้นๆ อยู่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: