การข่าวเบื้องต้น

 1. ข่าวสาร  เป็นเรื่องราวของการพรรณนาเหตุการณ์ทุก ๆ  เรื่องที่ไม่ได้นำมาประเมินค่าเกี่ยวกับงานในหน้าที่หรือภารกิจ  และรวมถึงเรื่องต่าง ๆ  ที่ได้จากการตรวจการณ์
 2. ข่าวกรอง  คือ  ผลผลิตอันเกิดจากการรวบรวมและดำเนินกรรมวิธี  เช่น  การประเมินค่าและการตีความ  ทำให้เกิดความเกี่ยวพันกับแง่คิดประการหนึ่งหรือหลายประการของต่างชาติหรือของพื้นที่
 3. ข่าวสารทางทหาร  หมายถึง  เอกสาร  ข้อเท็จจริง  สภาพวัตถุ  ภาพถ่าน  แผนที่  แผนผัง  รายงานหรือการตรวจการณ์ทุกวิถีทางที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการปฏิบัติของข้าศึก  หรือพื้นที่ปฏิบัติการซึ่งน่าจะเป็นไปได้หรือกำลังเป็นอยู่
 4. ข่าวกรองทางทหาร  หมายถึง  ข่าวที่ได้จากการรวบรวม  จัดระเบียบ  วิเคราะห์ประเมินค่า  และตีความข่าวสารทั้งมวลที่มีอยู่เกี่ยวกับข้าศึก  พื้นที่ปฏิบัติการ  ลมฟ้าอากาศ  และภูมิประเทศ  ซึ่งน่าจะเป็นไปได้หรือกำลังเป้นอยู่  ข่าวสารทางทหารยังหมายถึง  การพิจารณาขีดความสามารถของข้าศึกในปัจจุบันและอนาคต
 5. ข่าวสารทางยุทธศาสตร์  หมายถึง  ข่าวกรองเกี่ยวกับขีดความสามารถ  จุดอ่อน  และหนทางปฏิบัติของต่างชาติ  และปฏิบัติในทางทหารในยามสงครามปรกอบด้วยองค์ประกอบ  8  ประการ  ดังนี้
  1. ข่าวกรองยุทธศาสตร์ทางทหาร
  2. ข่าวกรองทางการขนส่งและโทรคมนาคม
  3. ข่าวกรองทางสังคมจิตรวิทยา
  4. ข่าวกรองทางการเมือง
  5. ข่าวกรองทางเศรษฐกิจ
  6. ข่าวกรองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7. ข่าวกรองเกี่ยวกับกิจการทหาร
  8. ข่าวกรองเกี่ยวกับประวัติบุคคล

ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวกรองทางยุทธศาสตร์และข่าวกรองทางการรบ
แม้ว่าข่าวกรองทางยุทธศาสตร์  และข่าวกรองทำการรบจะได้รับการกำหนดว่าเป็นข่าวกรองที่แยกคนละประเภท  แต่ข่าวกรองทั้ง  2  มีความสัมพันธ์กันดังนี้

 1. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ
 2. ข่าวกรองทางเทคนิค
 3. ข่าวกรองภูมิประเทศ
 4. ข่าวกรองลมฟ้าอากาศ

ข่าวสารข่าวกรองที่ผลิตที่ผลิตขึ้นสำหรับความมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์  แต่สามารถใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติทางยุทธวิธีได้  คือ

 1. แผนที่และแผนผัง
 2. คำอธิบายและข้อพิจารณาเกี่ยวกับชายแดน
 3. ระบบขนส่งและโทรคมนาคม
 4. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเมือง

ส่วนความแตกต่างนั้น  คือ

 1. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์  มีขอบเขตกว้างขวางกว่า
 2. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์  ใช้เจ้าหน้าที่มากกว่า
 3. ควบคุมห้วงระยะเวลานานกว่า
 4. ความมุ่งหมายการผลิตข่าวกรองทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้ทำสงครามหรือปฏิบัติตามแผนทางทหารและแผนการยุทธ
 5. ความมุ่งหมายการผลิตข่าวกรองการรบ  เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติทางยุทธวิธี

สรุปได้ว่า  ข่าวกรองการรบซึ่งเป็นความรับผิดชอบมูลฐานของนายทหารข่าวกรองทุกระดับหน่วยนั้นมีความมุ่งหมายสำคัญ  ประการ  คือ

 1. ลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ  ข้าศึก  ภูมิประเทศ  ลมฟ้าอากาศให้เหลือน้อยทีสุด  เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการตกลงใจ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของหน่วยต่อไป
 2. ช่วยผู้บังคับบัญชาในการใช้มาตรการต่อต้านข่าวกรองและมาตรการการรักษาความปลอดภัย

การต่อต้านข่าวกรอง

 1. มาตรการต่อต้านข่าวกรองเชิงรับ  เป็นมาตรการที่มุ่งจะปกปิดข่าวสารจากข้าศึก  และรวมถึงวินัยในการรักษาความลับ  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารและวัตถุ  การรักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร  การควบคุมการเคลื่อนย้าย  การตรวจข่าว  การกำบัง  การซ่อนพราง  และมาตราต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. มาตรการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก  เป็นมาตราที่จะสกัดกั้นกีดขวางความพยายามของข้าศึกรวมถึงการต่อต้านการลาดตะเวน  การจรากรรมบ่อนทำลาย  และก่อวินาศกรรม  แผนการลวง  การพราง  เพื่อมิใช้ข้าศึกตรวจการณ์ได้

หลักพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการข่าวกรอง

 1. การปฏิบัติการข่าวกรองและการปฏิบัติการทางยุทธวิธีย่อมพึ่งพาอาศัยกัน
 2. ข่าวกรองจะต้องมีประโยชน์
 3. ข่าวกรองต้องทันเวลา
 4. การปฏิบัติการข่าวกรองต้องมีความอ่อนตัว
 5. การปฏิบัติการข่าวกรองต้องใช้มโนภาพและมีสายตาไกล
 6. การปฏิบัติการข่าวกรองต้องการมาตรการรักษาความภัยอย่างต่อเนื่อง
 7. เจ้าหน้าที่ดำเนินกรรมวิธีจะต้องแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองกันอย่างเสรีและเต็มใจ

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางการยุทธที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง  คือ

 1. ภารกิจของผู้บังตับบัญชา
 2. ลักษณะการพิพาท
 3. ระดับการใช้  นชค.และอาวุธอื่น ๆ
 4. วิธีการขนย้ายหน่วยทหาร
 5. ลักษณะของกำลังพลฝ่ายตรงข้าม
 6. ท่าทีของประชาชน  พลเมืองในพื้นที่ปฏิบัติการ
 7. กำลังฝ่ายเราที่มีอยู่
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: