การกำลังสำรอง

กล่าวทั่วไป

กำลังสำรองเป็นกำลังทางยุทธศาสตรของชาติและเป็นพลังอำนาจทางทหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น ความพร้อมรบในการใช้กำลังสำรองเพื่อการป้องกันประเทศในยามสงครามจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่กองทัพจะต้องจัดเตรียมและดำเนินการตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้พร้อมทำการเรียกพลหรือระดมพลในยามสงครามได้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงของการทหารด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทัพปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง กองทัพและจัดระบบกำลังสำรองซึ่งจะต้องพัฒนาให้สามารถหวังผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการทดแทนกำลังพลประจำการการทดแทนการสูญเสีย และการขยายกำลังยามสงคราม เพื่อจะได้รับชัยชนะของประเทศยามศึกกองทัพบกได้กำหนดนโยบายในการจัดเตรียม และพัฒนากำลังทหาร ด้วยการเสริมสร้างกำลังประจำการ ให้มีโครงสร้างการจัดที่เหมาะสม มีความพร้อมรบสามารถที่จะออกรบได้อย่างต่อเนื่อง และมีความทันสมัยในทุกด้าน สามรถปฎิบัติภารกิจที่รับมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการกำหนดการด้านระบบกำลังสำรองให้บรรลุเป้าหมายความพร้อมรบใน 72 ชั่วโมง เมื่อมีการเรียกพลหรือระดมพล

ระบบกำลังสำรอง

การเตรียมกำลังสำรองเพื่อให้สามารถปฎิบัติ ภารกิจร่วมกับกำลังพลประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพบกจึงได้มีการพัฒนาระบบกำลังสำรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมตามห้วงเวลา ซึ่งในสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมตามห้วงเวลาซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันการพัฒนาเสริมสร้างกำลังประจำการกระทำได้ยาก ดังนั้น การสร้างระบบกำลัง สำรองให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ

การเตรียมพล

การเตรียมพล หมายถึง การเตรรียมกำลังสำรอง รวมทั้งบัญชีเอกสารของกำลังพลสำรองนั้นๆ ให้มีความพร้อมรบตั้งแต่ในยามปกติเพื่อสามารถบรรจุ เป็นหน่วยทหารทันที ในเมื่อประเทศชาติอยู่ในสถานการณ์คับขัน เพื่อขยายกำลังตามอัตราสงคราม แบ่งได้ 4 ประเภท คือ

 1. 1การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ คือการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารมีกำหนดไม่เกิน 1 วัน โดยกระทำในยามปกติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์ในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพลในโอกาสต่อไปและมีเป้าหมายต้องกระทำทุกปี แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์และงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุนด้วย
 2. การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร คือการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารมีกำหนดไม่เกิน 60 วัน โดยกระทำในยามปกติ
 3. การเรียกพลเพื่อทดลองความพลั่งพร้อม คือการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร มีกำหนดไม่เกิน 60 วัน โดยกระทำในยามปกติและยามสถานการณ์คับขัน
 4. การระดมพล คือการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารในยามที่ประเทศชาติอยู่ในสถานการณ์คับขัน โดยมีกำหนดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น การระดมพลจะเรียกกำลังพลสำรองที่บรรจุอยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยต่างๆ ตามแผนป้องกันประเทศเข้าประจำหน่วยทหารซึ่งอาจจะทุกหน่วย บางหน่วย หรือเฉพาะบางส่วนขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานการณ์ขณะนั้น

สิทธิและหน้าที่ของกำลังพลสำรอง

สิทธิของกำลังพลสำรองเมื่อเข้ารับการเรียกพล เพื่อให้กำลังพลสำรองที่เข้ารับเรียกพลได้รับความสะดวก และลดความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ให้แก่กำลังพลสำรอง ดังนี้

 1. การโดยสารยานพาหนะ จากภูมิลำเนาทหาร หรือภูมิลำเนาที่ประกอบอาชีพไปรายงานตัว ณ สถานที่ที่กำหนด และการเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ประกอบอาชีพไปรายงานตัว ณ สถานที่ที่กำหนด และการเดินทางกับภูมิลำเนานั้นๆ เมื่อเสร็จสิ้นการเรียกพลดังนี้
  – ได้รับการยกเว้นค่าโดยสารรถไฟ และบขส. โดยกำลังพลสำรองจะนำหลักฐานในการเรียกพลไปแสดงต่อนายสถานียานพาหนะนั้นๆ และจะต้องปฎิบัติตามคำแนะนำการโดยสารยานพาหนะของกำลังพลสำรองในการเรียกพล
 2. ค่าเลี้ยงดูและเบี้ยเลี้ยง ได้รับอัตราเดียวกับกำลังประจำการหรือกองประจำการดังนี้
  – พลทหารและ ส.ต. กองประจำการได้รับอัตราเบี้ยเลี้ยงของทหารกองประจำการ
  – นายทหารและนายสิบได้รับในอัตราเบี้ยเลี้ยงของทหารกองประจำการในชั้นยศเดียวกั
 3. เงินตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเงินเดือนตามชั้นยศเฉพาะผู้ที่ทำงานส่วนตัวหรือทำงานในภาคเอกชน โดยคิดตามผลเฉลี่ยของเงินเดือนนั้น ๆ
 4. การรักษาพยาบาล กำลังสำรองที่เจ็บป่วยในระหว่างเข้ารับการเรียกพลจะได้รับการรักษาพยาบาลตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรักษาพยาบาลและส่งกลับเวลาปกติ พ.ศ. 2519 ได้แก่ การยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพิเศษหรือค่าอาหารคนไข้ในกรณีที่เป็นคนไข้ใน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: