การข่าวเบื้องต้น

ความมุ่งหมายของข่าวทหาร

ข่าวที่มีคุณค่าอันสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารที่นับว่าสำคัญ  ไก้แก่  ข่าวในเรื่องข้าศึก  ลมฟ้าอากาศ  และภูมิประเทศ  การที่คู่สงครามทั้งสองฝ่ายต่างที่จะได้ข่าวต่าง ๆ  เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ  คือ

 • เพื่อขจัดความไม่แน่นอนในเรื่องที่เกี่ยวกับ  ข้าศึก  ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศให้เหลือน้อยที่สุดอันจะเป็นการช่วยเหลือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทำการตกลงใจปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสม  และช่วยให้หน่วยปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จและเสียหารน้อยที่สุด
 • เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชาตกลงใจในการกำหนดกระบวนการระวังป้องกันและต่อต้าน  เพื่อปกปิดเจตนาและการปฏิบัติของฝ่ายเรามิให้ข้าศึกทราบ

ความสำคัญของข่าว

ถ้าฝ่ายเราสามารถทราบเรื่องราวและรายละเอียดของข้าศึกมากเพียงใด  ข้าศึกก็ย่อมจะรู้เรื่องของฝ่ายเราน้อยลงไปเท่านั้น  นอกจากนี้จะทำให้เกิดความสะดวกต่อการที่จะเอาชนะข้าศึกได้มากยิ่งขึ้นด้วย

ผู้บังคับบัญชาย่อมจะอาศัยข่าวต่างๆ  ที่เกี่ยวกับข้าศึก  เพื่อเป็นพื้นฐานในการตกลงใจปฏิบัติการยุทธวิธี  การที่ฝ่ายเราไม่ได้ข่าวอย่างเพียงพอก็เท่ากับว่าทหารเข้าทำการรบโดยมองเห็นชัยชนะอย่างยากที่สุด

ถ้าหากฝ่ายเราช่วยกันป้องกันไม่ให้ข้าศึกได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับกำลังของฝ่ายเรา  ก็เท่ากับการปิดหนทางปฏิบัติของข้าศึกให้ได้ชัยชนะยากยิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบของทหารเกี่ยวกับการแสวงหาข่าว

ทหารทุกคนย่อมมีหน้าที่เกี่ยวข้องและต้องรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับกรแสวงหาข่าวสารดังต่อไปนี้  คือ

เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร  เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร  หมายถึง  บุคคล  หน่วย  หรือเครื่องมือต่าง ๆ  ซึ่งนำข่าวสารทั้งมวลมา

แหล่งขาวสาร

แหล่งข่าวสาร  คือ  บุคคล  สิ่งของ  หรือการปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องให้ได้มาซึ่งข่าวสารในเรื่องข้าศึก  ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ  หรืออาจกล่าวง่าย ๆ  ว่าแหล่งข่าวสารก็คือ  ต้นกำเนิดที่จะทำให้เราได้ข่าวนั่นเอง

แหล่งข่าวพอที่ทหารจะเพ่งเล็งและถือประโยชน์ได้มีดังต่อไปนี้

การปฏิบัติของข้าศึกหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของข้าศึก

เจ้าหน้าที่ของข้าศึก  หมายความถึงผู้ที่เป็นทหารและมิใช่ทหารของข้าศึก

เพื่อเป็นการให้ได้มาซึงข่าวสารต่าง ๆ  จากเชลยศึก  และเพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบัญชาตามสัญญาระหว่างชาติ  ทหารจะต้องปฎิบัติต่อเชลยศึก  ตามกฎดังนี้

 • ค้น  ในทันทีที่จับเชลยศึกได้
 • แยก  ลำดับต่อไปให้แยกเชลยออกเป็นพวก ๆ
 • เงียบ  ความเงียบเป็นสิ่งจำเป้นอย่างยิ่ง  อย่ายอมให้เชลยพูดจากัน
 • เร็ว  เมื่อดำเนินกรรมวิธีเบื้องต้นต่าง ๆ  เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องจัดการส่งเชลยศึกไปยังส่วนหลังให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้
 • พิทักษ์  จะต้องพยายามรักษาความปลอดภัยแก่เชลยในขณะส่งกลับไปยังส่วนหลัง

ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ

ในขณะที่ทหารปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ  จะต้องพยายามสังเกตและจดจำลักษณะของลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศในพื้นที่ปฏิบัติการของตนให้มากที่สุด

แผนที่  ภาพถ่ายทางอากาศและเอกสารต่าง ๆ  ของข้าศึก

ชาวพื้นเมืองในพื้นที่จงจำไว้ว่าชาวพื้นเมือง  จะเป็นผู้ให้ข่าวเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศได้เป็นอย่างดี

วัตถุและสิ่งของต่าง ๆ  ของข้าศึก

การติดต่อสื่อสารของข้าศึก

ความรับผิดชอบของทหารเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านข่าว

การป้องกันและการต่อต้านข่าว  คือ  การปฏิบัติการต่าง ๆ  เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ข้าศึกได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา

วินัยการรักษาความลับ

 • การรักษาความลับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการทางทหาร  ไม่ว่าจะเป็นในเวลาปกติหรือในเวลารบก็ตาม
 • การใช้การพรางและการซ่อนพราง  เพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านมิให้ข้าศึกเห็นการปฏิบัติการต่าง ๆ  ของฝ่ายเรา  ต้องจัดให้มีการพรางและการซ่อนพรางอย่างต่อเนื่องเสมอ

การรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร

สำหรับทหารที่มีหน้าที่ใช้เครื่องมือสื่อสาร  จะต้องพยายามระมัดระวังให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างถูกต้อง

การตรวจข่าวทางทหาร

ทหารจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการตรวจข่าวอย่างเคร่งครัดอย่าใช้รหัสที่คิดขึ้นเอง

การส่งจดหมายและไปรษรีภัณย์ส่วนตัว

ทหารจะส่งได้เฉพาะทางไปรษณีย์ทหารเท่านั้น  ห้ามส่งทางไปรษณีย์สาธารณะเป็นอันขาด

การกำหนดเขตการใช้และพรางแสงไฟ

ตามปกติการปฏิบัติการในเวลากลางคืน  ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือตามลำดับชั้นมักจะกำหนดระเบียบการใช้แสงไฟ  และให้มีการพรางแสงไฟตามเขตต่าง ๆ

ระบบการใช้สัญญาณผ่าน

การใช้สัญญาณผ่านจะมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกวัน

การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร

ที่ตั้งทางทหารจะต้องจัดให้มีการระวังป้องกันตนเองอยู่เสมอ

การปฏิบัติของทหารเมื่อถูกจับเป็นเชลย

 • ทหารจะบอกความจริงกับข้าศึกได้เพียง  ยศ  ชื่อ  และหมายเลขประจำตัวเท่านั้น
 • ทหารต้องไม่ยอมตอบคำถามอื่น ๆ เป็นอันขาด

การสังเกตและการรายงาน

การสังเกต  ทหารทุกคนจะต้องฝึกหัดคนให้มีความรอบรู้ในเรื่องต่อไปนี้

 • การหาทิศทางและที่ตั้งโดยใช้เข็มทิศและแผนที่
 • การหาระยะทางโดยการกะระยะและการหาระยะในแผนที่
 • การพิสูจน์ทราบโดยสายตาที่เกี่ยวกับการประมาณกำลังพลข้าศึก
 • การพิสูจน์ทราบโดยฟังเสียงเกี่ยวกับอาวุธชนิดต่าง ๆ
 • การใช้ความจำต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับยุทธภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ทางทหาร
 • การใช้กล้องช่องทางไกล  และสูตรมิลเลี่ยม  เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจการ  และพิสูจน์ทราบสิ่งต่าง ๆ ในสนามรบ

การรายงาน

วิธีการายงาน  การรายงานอาจกระทำได้  5  หนทางคือ

 1. การรายงานด้วยวาจา  และการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. การเขียนข่าว
 3. การเขียนภาพสังเขป
 4. การส่งเอกสารและยุทธภัณฑ์ของข้าศึกที่พบ  โดยมีบันทึกประกอบอย่างถูกต้อง
 5. การใช้โทรศัพท์  และวิทยุ

หลักการายงานข่าว  ทหารจะต้องรายงานข่าวทุกชนิดด้วยความรวดเร็วสมบูรณ์และถูกต้องที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้

การายงานข่าวเกี่ยวกับข้าศึก  จะต้องครอบคลุมรายละเอียดในเรื่องขนาดการปฏิบัติ  ที่ตั้ง  หน่วย  เวลา  และยุทโธปกรณ์ด้วยสมอ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: